Biz hakda

biz hakda

Weýong bilen ajaýyp we ajaýyp gelejek bolar!

Hebei Veyong Pharmaceutical Co., Ltd., ýokary tehnologiýaly kärhana, iň gowy 10 weterinariýa API kärhanasy hökmünde sylaglanan gözleg we weterinariýa API-lerini, taýýarlyk önümlerini, deslapky iýmitleri we iýmit goşundylaryny birleşdirýän iri weterinariýa derman kärhanasydyr.Weýong "API we taýýarlyklaryň integrasiýasy" ösüş strategiýasyna eýerýär, "Haýwanlaryň saglygyny goramak we durmuş derejesini ýokarlandyrmak" wezipesini ýerine ýetirýär we iň gymmatly weterinariýa derman markasy bolmaga çalyşýar.

Iki önümçilik bazasy

Şijiazhuang we Ordos

13 API önümçilik setirleri

Şol sanda Iwermektin, Eprinomektin, Tiamulin Fumarate, Oksitetrasiklin gidroklorid täsirleri

11 Taýýarlyk çyzyklary

Sanjym, agyz ergini, poroşok, premiks, bolus, pestisidler we dezinfeksiýa, şol sanda

2 sanitariýa dezinfeksiýa önümçilik liniýasy

Suwuklyklar we poroşoklar üçin 2 sanitar dezinfeksiýa önümçilik liniýasy.

takmynan-3

Strategiýa we ösüş

Weýong, bäş sany esasy tehniki goldaw ulgamyna bil baglap, "qualityokary hilli haýwan saglygy hyzmatlaryny üpjün edijiniň" strategiki ýerleşişine eýerýär: topara degişli milli postdoktorlyk iş stansiýasy, Nanjing GLP barlaghanasy, Şijiazhuang welaýat himiýa sintezi milli tehniki merkezi, welaýat tehniki merkezi Şijiazhuangdaky weterinariýa dermanlary we Ordosdaky awtonom sebit gözleg we barlag merkezi.Zehinleriň we baýlyklaryň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, Weýong içerki ylmy gözleg institutlarynyň 20-den gowrak tanymal hünärmeni bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy we tehniki hyzmat platformalaryny döretmäge taýýarlandy."Garaşsyz Ylmy barlaglary, kooperatiw ösüşi we tehnologiýany ornaşdyrmak" ösüş ýoluna eýerip, müşderileri has netijeli derman tejribesi bilen üpjün etmek üçin täze önümleri yzygiderli ösdürýär we köne önümleri täzeleýär. Milli täze weterinariýa dermanlarynyň yzygiderli işe girizilmegi üznüksiz çeşme güýjüni üpjün eder önümiň gurluşyny gowulandyrmak, iteratiw kämilleşdirmek we hiliň kepili.

Üstünliklerimiz

cerWeýong "anthelmintiki önümleriň öňdebaryjy ornuny berkitmek we içege we dem alyş ýollary üçin öňdebaryjy markalara ýetmek" marka strategiýasyna eýerýär.Öňdebaryjy önüm Iwermektin, ABŞ-nyň FDA şahadatnamasyny, EUB COS şahadatnamasyny geçdi we dünýä bazaryndaky paýynyň 60% -ini alyp, EUB standartlaryny ösdürmäge gatnaşdy.Milli II derejeli täze weterinariýa derman Eprinomektin, bazardaky paýyň 80% -ini alýar.Tiamulin fumarate bolsa USP standartyna laýyk gelýär.API önümlerine we tehniki artykmaçlyklaryna esaslanyp, bäş sany taýýarlyk önümi döredildi.Düwürtikleriň öňdebaryjy markalary - Weiyuan Jinyiwei;ösümlik efir ýagynyň öňdebaryjy markasy we antibiotikleri gadagan edýän önümler - ALLIKE;dem alyş ýollarynyň keselleriniň we ileitiň öňüni almak we bejermek üçin iň oňat marka önümleri - Miao Li Su;milli II derejeli täze weterinariýa serişdesi - Ai Pu Li;we demildew we detoksifikasiýa önümleriniň markasy - Jie San Du.Antibiotikleri çäklendirmek we gadagan etmek syýasatynyň we Afrikanyň doňuz gyzzyrmasynyň üznüksiz täsiriniň çäginde Weyong maşgala fermalary we topar müşderileri üçin umumy çözgüt hödürleýär.

Bazarlarymyz

Weýong "Bazara gönükdirilen we müşderi merkezi" iş düşünjesine eýerýär, anyklaýyş we bejermekde baý tejribesi bolan ahyrky ulanyjylary we tehniki topary öz içine alýan satuw kanallaryny döredýär, iri öý tohumçylyk toparlary, toplumlaýyn senagat kärhanalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy saklaýar; zynjyr we 60-dan gowrak ýurda we sebite satylýan önümler bilen halkara derejesinde meşhur haýwan saglygy kärhanalary.Marketing re modeimini täzeläň, önüm nukdaýnazaryndan hyzmatdaşlar üçin has doly önümleri we hyzmatlary yzygiderli üpjün etmek, sanly, akylly we platforma esasly kärhanalara hemmetaraplaýyn hereket etmek we pudagyň toplumlaýyn ösüşine goldaw bermek.

probiz-karta
zawod- (1)

Weýong howpsuzlygy we daşky gurşawy goramagy dolandyrmaga uly ähmiýet berýär, "howpsuzlyk gyzyl çyzyk, daşky gurşawy goramak şerti, berjaý edilmegi kepillendirilýär" diýen pikiri öňe sürýär we howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak dolandyryş ulgamynyň gurluşygyny yzygiderli ösdürýär, töwekgelçiliklere esaslanýan tutuş prosesiň öňüni alyş mehanizmini döredýär, howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak üçin maýa goýumlaryny artdyrýar we kompaniýanyň durnukly işlemegini we uzak möhletleýin ösüşini üpjün edýär.

"Geljege ýolbaşçylyk etmek, goşmaça hyzmatlar we girdeji gazanmak hyzmatdaşlygy" bazar düşünjesine eýerip, çeşme platformasyny gurmagyň ösüş strategiki meýilnamasy hödürlenýär.

Biziň sergimiz

1
2
3
4
6
7